Watdusidaram

August 5, 2019

ปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ

July 15, 2019

ปฏิบัติธรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

July 10, 2019

ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา

July 8, 2018

ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติธรรม

ขณะนี้วัดดุสิดารามวรวิหาร กำลังจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมและญาติโยมทั้งหลายที่เข้าทำกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงคณะวิทยากรที่ให้การอบรมการปฏิบัติธรรมทุกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้เกิดความสัปปายะอันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดี จึงขอบอกบุญมายังท่านทั้งหลายเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามกำลังศรัทธา   โดยรายการวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องใช้เบื้องต้นมีตามที่แนบ .
July 2, 2018

ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา

May 27, 2018

ประกาศ

May 9, 2018

ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวันที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๙.๐๐ น.
April 19, 2018

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๑

พุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ และร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณรอบพระอุโบสถ และสรงน้ำพระเพื่อความเป็นมงคล
April 18, 2018

ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญคณะศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพสิทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม ด้วยการร่วมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ และร่วมกิจกรรมการกุศลด้วยการออกโรงทาน มอบสิ่งของแด่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดดุสิดารามวรวิหาร