Watdusidaram

October 16, 2017

ปฏิบัติธรรมวันปิยมหาราช ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร กำหนดการ: ปฏิบัติธรรม ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
October 9, 2017

ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม “๑๐๐ วันเสด็จสู่สวรรคต”

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญปวงชนชาวไทย ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ “๑๐๐ วัน เสด็จสู่สวรรคต” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนดการตามตารางที่แนบ
September 18, 2017

ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทาน

ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น.
August 30, 2017

ขอเชิญตักบาตรเทโว ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร

ตักบาตรเทโว หมายถึงการทำบุญตักบาตร ปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลก ความเดิมมีว่า ในพรรษาที่ 7วันสำคัญซึ่งมีความเดิมว่านับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต (สวรรค์ชั้นที่ 4) โดยลงมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงส์ (สวรรค์ชั้นที่ 2) […]
August 28, 2017

ปฏิบัติธรรม(เข้ม) ๘ วัน ๗ คืน

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม (เข้ม) ๘ วัน ๗ คืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
June 18, 2017

พีธีสวดอภิธรรมเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

June 18, 2017

พิธีพุทธาภิเษก