ปฏิบัติธรรม

เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีภาระกิจระหว่างวัน หรือต้องประกอบการงานเพื่อเลี้ยงชีพ ให้ได้มีโอกาสชำระจิตก่อนเริ่มต้นการทำงานในวันใหม่ในแต่ละวัน วัดดุสิดารามวรวิหาร จึงจัดให้มีการปฏิบัติธรรม และสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน โดยวันจันทร์-เสาร์ ให้มีการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. ส่วนในวันอาทิตย์นั้นจัดให้มีการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น.

นอกจากนี้ทางวัดยังเปิดให้องค์กร สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมธรรมะและปฏิบัติธรรมให้กับสมาชิกของตนด้วย ซึ่งตลอดมามีหน่วยงาน สถาบันต่างๆ มาเข้าค่ายอบรมธรรมะและปฏิบัติธรรมที่วัดดุสิดารามอยู่ตลอด อาทิ คณะนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้ท่านผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดโดยตรง หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของวัดดุสิดดารามวรวิหารเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ หรือติดตามข่าวสารของวัดได้ทาง https://www.facebook.com/watdusidaram.worawiharn และ https://www.instagram.com/watdusidaram

หลักสูตร "ปฏิบัติธรรม ย้ำปัญญา"

หลักสูตร “ปฏิบัติธรรมย้ำปัญญา" เิกิดขึ้นโดยดำริของพระเทพสิทธิมุนี (ท่านเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร) ที่มีความประสงค์จะให้้ผู้ที่ทำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สนใจการปฏิบัติธรรม ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก โดยเฉพาะไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ยังคงต้องประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงตน ทั้งนี้ด้วยเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม อันก่อนให้เกิดสติและปัญญา ซึ่งจะเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้ชีวิตในทางโลกอันยังคงต้องประกอบสัมมาอาชีพอยู่นั้นเป็นไปได้โดยราบรื่นและเจริญงอกงาม สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ดีด้วยหลักพุทธปัญญานี้ อีกทั้งปัญญาอันเกิดจากธรรมนี้้ยังช่วยให้สามารถครองชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยความสุข เอื้ออาทรต่อกัน ไม่เกิดปัญหาต่อผู้อื่น และนำมาซึ่งสันติสุขของสังคมในที่สุด ส่วนในทางธรรมนั้น ผู้ปฏิบัติจะได้ความสงบร่มเย็นในจิตใจ ได้เรียนรู้ข้อธรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการละวางจากทางโลกสู่ทางธรรมเมื่อถึงเวลาอันควร หลักสูตร “ปฏิบัติธรรมย้ำปัญญา" ประกอบด้วย

๑. การปฏิบัติธรรมประจำวัน: ไม่จำเป็นต้องทำการสมัครล่วงหน้า
๒. การปฏิบัติธรรมแบบเข้ม (ค้างแรมที่วัด) ต้องทำการสำรองรายชื่อล่วงหน้า และปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติธรรมที่ทางวัดกำหนด
ซึ่งท่านผู้้สนใจสามารถตรวจสอบตารางปฏิบัติธรรมของวัดดุสิดาราม, โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่วัดโดยตรงเพื่อความสะดวก
โทร. ๐-๒๔๒๔-๖๑๖๘ หรือดาวน์โหลดใบสมัครปฏิบัติธรรม แล้วส่งมายังวัดโดยอีเมลล์ watdusidaram@gmail.com
หรือโทรสาร (แฟกซ์) หมายลข ๐๒-๔๓๓ ๙๘๕๔