Watdusidaram

August 30, 2017

ขอเชิญตักบาตรเทโว ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร

ตักบาตรเทโว หมายถึงการทำบุญตักบาตร ปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลก ความเดิมมีว่า ในพรรษาที่ 7วันสำคัญซึ่งมีความเดิมว่านับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต (สวรรค์ชั้นที่ 4) โดยลงมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงส์ (สวรรค์ชั้นที่ 2) […]
August 28, 2017

ปฏิบัติธรรม(เข้ม) ๘ วัน ๗ คืน

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม (เข้ม) ๘ วัน ๗ คืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
June 18, 2017

พีธีสวดอภิธรรมเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

June 18, 2017

พิธีพุทธาภิเษก