Pannarai

July 7, 2017

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ภาพการปฏิบัติธรรมในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ #วันแม่แห่งชาติ #วัดดุสิดาราม วรวิหาร
June 8, 2017

ปฏิบัติบูชา

วันที่ ๘-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ วัดดุสิดารามวรวิหาร จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยในช่วงเช้าของวันอาสาฬหบูชา ผู้ปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ทำพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา  ส่วนในภาคค่ำนั้นได้ร่วมกันฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ นำโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดดุสิดารามวรวิหาร
June 8, 2017

ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๑๖-๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ วัดดุสิดารามวรวิหาร จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้มีการปฏิบัติธรรมตลอดทั้ง ๔ วัน ๓ คื่น  และในช่วงเช้าของวันอาสาฬหบูชา ผู้ปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ทำพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา  ส่วนในภาคค่ำนั้น ได้ร่วมกันฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนำโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดดุสิดารามวรวิหาร