ตารางปฏิบัติธรรม ๒๕๖๓

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา
วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 • ครั้งที่ ๑

  ระหว่างวันที่ ส. ๘ ~ จ. ๑๐ ก.พ. ๖๓ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา
 • ครั้งที่ ๒

  ระหว่างวันที่ ส.๑๑ ~ พ.๑๕ เม.ย. ๖๓ (๕ วัน ๔ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
 • ครั้งที่ ๓

  ระหว่างวันที่ อ. ๒๘ ~ พ. ๒๙ เม.ย.๖๓ ( ๒ วัน ๑ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพสิทธมุนี
 • ครั้งที่ ๔

  ระหว่างวันที่ ส ๒ ~ พ. ๖ พ.ค. ๖๓ (๕ วัน ๔ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
 • ครั้งที่ ๕

  วันพุธที่ ๓ มิ.ย.. ๖๓ (๑ วัน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีสุทิดา
 • ครั้งที่ ๖

  ระหว่างวันที่ ส. ๔ ~ จ. ๖ ก.ค. ๖๓ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 • ครั้งที่ ๗

  ระหว่างวันที่ ส. ๒๕ ~ อ. ๒๘ ก.ค. ๖๓ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ ๑๐
 • ครั้งที่ ๘

  วันพุธที่ ส. ๑๒ ส.ค. ๖๓ (๑ วัน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • ครั้งที่ ๙

  ระหว่างวันที่ ส. ๑๙ ~ ส. ๒๖ ก.ย. ๖๓ (๘ วัน ๗ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน ปฏิบัติธรรม (เข้ม) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 • ครั้งที่ ๑๐

  ระหว่างวันที่ ส. ๑๐ ~ อ. ๑๓ ต.ค. ๖๓ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ครั้งที่ ๑๑

  ระหว่างวัน พฤ. ๑๐ ~ อา. ๑๓ ธ.ค. ๖๓ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระรา๓กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ครั้งที่ ๑๒

  ระหว่างวันที่ พฤ. ๓๑ ธ.ค. ๖๓ ~ อา. ๓ ม.ค. ๖๔ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน ปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔
  ๓๑ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๗.๐๙ – ๒๐.๓๙ น. เจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง
  ๓๑ ธ.ค.๖๓ เวลา ๒๓.๐๐ น.– ๐๐.๐๙ น.(วันใหม่) เจริญพระพุทธมนต์และพระสูตรต่างๆ เพื่อสวัสดิมงคล