ปฏิบัติธรรมวันปิยมหาราช ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม “๑๐๐ วันเสด็จสู่สวรรคต”
October 9, 2017
ขอเชิญร่วมบูรณะภาพจิตรกรรมบนผนังระเบียงคต
November 2, 2017

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร

กำหนดการ: ปฏิบัติธรรม ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *