บทสวดมนต์ ทำวัตร

อีกหนึ่งกิจกรรมที่วัดดุสิดารามวรวิหารจัดให้คฤหัสถ์ได้ทำเป็นประจำ คือการสวดมนต์ ซึ่งทุกวัน และทุกครั้งที่มีการปฏิบัติธรรม ในเวลาเช้าและเย็น ท่านเจ้าอาวาสจะนำญาติธรรมทั้งหลายสวดมนต์ทำวัตรอยู่ไม่ขาด ท่านว่าอานิสงส์ของการสวดมนต์นั้นมีมากมาย และยังเป็นการนำเข้าสู่สมาธิได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะขณะสวดมนต์นั้นจิตของผู้สวดก็จดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์แต่ละบทแต่ละคำ และนอกจากจะได้สมาธิแล้ว การสวดมนต์แปลที่ท่านเจ้าอาวาสเมตตาแปลความหมายของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังอยู่เสมอๆ ก็จะทำให้ผู้สวดมนต์ได้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถน้อมนำเอาคำสอนต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย นอกจากจะเมตตาอธิบายและแปลเก็บความบทสวดต่างๆ แล้ว ท่านยังมักจะหยิบยกเอาพุทธภาษิต หรือเรื่องเล่าทางศาสนาต่างๆ ขึ้นมาเล่าให้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังสามารถจดจำและเข้าถึงบทสวดนั้นๆ ได้อย่างแจ่มแจ้งอีกด้วย และหากบทใดที่พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของคำสอน ที่จะทำให้ผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้โดยง่ายนั้น ท่านจะเล่าซ้ำให้ฟังอยู่หลายครั้งหลายหนเพื่อเป็นการตอกย้ำ สำหรับบทสวดมนต์-ทำวัตร ที่วัดดุสิดาราวรวิหารใช้อยู่เป็นประจำนั้นได้บรรจุอยู่ใน “คู่มือมือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นและเจริญพระพุทธมนต์" ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวนี้ไปใช้ได้ และเพื่อให้สะดวกต่อสาธุชนทั้งหลาย ทางวัดจึงได้รวบรวมและจัดทำเสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งสวดโดยคณะสงฆ์ของวัดดุสิดารามไว้ดังนี้

๑. บทชุมนุมเทวดา
๒. ปุพพภาคนมการ (นะโม ๙ ชั้น) และ สรณะคมนปาฐะ (พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ)
๓. สัมพุทเธ
๔. นมการสิทธิคาถา (โยจักขุมา)
๕. นโมการอัฎฐกะ (นะโม ๘ บท)
๖. ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
๗. มงคลสูตร
๘. รตนสูตร
๙. กรณียเมตตสูตร
๑๐.ขันธปริตร
๑๑.โมรปริตร
๑๒.วัฏฏกปริตร
๑๓.อาฏานาฏิยปริตร
๑๔.โพชณังคปริตร
๑๕.อภยปริตร
๑๖.อนุสรณปาฐะ
๑๗.เทวตาอุยโยชนคาถา
๑๗.อุทิศส่วนบุญกุศล (กรวดน้ำ)