โบราณสถาน-โบราณวัตถุ

IMG_9787.jpg

โบราณสถาน-โบราณวัตถุ


วัดดุสิดารามวรวิหาร เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ โดยกรมศิลปากร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๐๒ ประกอบด้วยโบราณสถาน-โบราณวัตถุมากมาย อาทิ

* พระอุโบสถ
* พระระเบียงคดรอบพระอุโบสถ
* พระปรางค์
* พระเจดีย์
* ภาพจิตกรรมฝาผนัง
* กุฏิไม้โบราณ
* พระอุโบสถและวิหารเก่าภุมริน
* หอไตร
* พระพุทธรูป เป็นต้น