โครงการ

#
วัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ โดยกรมศิลปากร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๐๒ ประกอบด้วยโบราณสถาน-โบราณวัตถุมากมาย และบัดนี้ โบราณสถาน-โบราณวัตถุต่าง ๆ ในวัดได้ผุพัง และเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา อีกทั้งมิได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์มาเป็นเวลานาน ท่านเจ้าอาวาสจึงมีดำริที่จะเริ่มจัดหาทุนและเริ่มจัดทำแผนการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้น โดยแผนการบูรณะนั้นจะเริ่มจากสิ่งที่มีความเสียหายมาก และจำต้องอนุรักษ์ไว้ก่อนในเบื้องต้น ซึ่งแผนงานบูรณะมีดังต่อไปนี้
๑. การบูรณะพระระเบียงรอบพระอุโบสถ

ให้มีการบูรณะหลังคา ผนัง พร้อมภาพจิตกรรมฝาผนัง รวมถึงพระพุทธรูปรอบพระระเบียงจำนวน ๖๔ องค์ รวมทั้งจัดทำพื้นที่จัดเก็บอัฎฐิ ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์และบริจาคทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย จนถึงบัดนี้งานบูรณะพระระเบียงดังกล่าวได้คืบหน้าไปพอสมควรแล้ว ยังคงเหลือเฉพาะส่วนของภาพจิตกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงโบสถ์ทั้ง ๔ ด้าน ซี่งเก่าแก่และทรงคุณค่าจำต้องทำนุบำรุงรักษาไว้ให้สาธุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบไป จึงต้องขอแรงศรัทธาจากท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันอนุรักษ์ภาพเก่าบนฝาผนังที่ทางวัดได้ทำการลอกลายและกำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่ขณะนี้ หากท่านใดประสงค์จะร่วมรักษาสมบัติทางพุทธศาสนา โปรดติดต่อบริจาคทรัพย์ได้ตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้ทางวัดจะทำการออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ท่านทุกรายการบริจาค

๒. การบูรณะพระอุโบสถ

ให้มีการบูรณะหลังคาซึ่งผุพัง ทำให้น้ำรั่วซึมสร้างความเสียหายแก่ภาพจิตกรรมฝาผนังซึ่งมีคุณค่ายิ่ง และให้บูรณะพระอุโบสถ พร้อมภาพจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่เสียหายมาก อนึ่งงานบูรณะตัวพระอุโบสถนี้ได้เสร็จสิ้นสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทางวัดฯ ได้รับการสนับสนุนหลักจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และจากแรงศรัทธาของผู้ปฏิบัติธรรมและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

๓. กูฏิไม้โบราณ

เนื่องจากกุฏิไม้นี้เป็นหนึ่งในโบราณวัตถุที่เก่าแก่และเสื่อมโทรมมาก ทางวัดจึงได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรให้ทำการบูรณะโดยด่วน ขณะนี้งานบูรณะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยแรงศรัทธาของคณะผู้ปฏิบัติธรรม และสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเข้ากองทุนวิปัสสนากัมฐานที่จัดตั้งขึ้นโดยพระเทพสิทธิมุนี เจ้าอาวาส

๔. พระอุโบสถและวิหารเก่า

จากหลักฐานที่บันทึกไว้ทำให้ทราบว่าพระอุโบสถและพระวิหารเก่านี้มิได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เลย นับแต่สมัยสงครามโลกจบสิ้นลง ตัวพระอุโบสถและพระวิหารสร้างด้วยศิลปะที่งดงาม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น มีภาพจิตกรรมฝาหนังที่สวยงามและหาดูยาก ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง ปัจจุบันนี้ทางวัดได้ทำการขออนุญาตจากกรมศิลปากรเพื่อทำการบูรณะแล้ว และอยู่ระหว่างการสอบราคา และจัดหาทุนเพื่อบูรณะ

สำหรับแผนการบูรณะอื่น ๆ เช่นการปรับภูมิทัศน์ และจัดทำสวนป่าธรรมะ กุฏิสงฆ์ อาคารปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั้น ทางวัดได้บรรจุไว้ในแผนการบูรณะเช่นกัน หากแต่รอการสนับสนุนจากองค์กร สถาบัน และจิตศรัทธาจากผู้ใจบุญทุกท่าน

หากท่านผู้ใดมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนปัจจัยในการบูรณะ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ท่านเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร หรือดูรายละเอียดการบูรณะเพิ่มเติมที่แนบนี้

#

จากที่ได้ริเริ่มให้มีการศึกษา อบรม และปฏิบัติธรรมขึ้นที่วัดดุสิดารามวรวิหาร ภายใต้หลักสูตร “ปฎิบัติธรรมย้ำปัญญา" ของพระเทพสิทธิมุนี เจ้าอาวาส ด้วยมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนผู้ใฝ่หาปัญญา อันเป็นเครื่องนำพาให้พ้นทุกข์ สามารถนำหลักธรรมและการปฏิบัตินั้นไปพัฒนาจิตและปรับใช้กับความเป็นอยู่ของชีวิตให้ดีขึ้น จวบจนถึงปัจจุบันนี้ วัดดุสิดารามวรวิหารได้รับการยอมรับในหมู่ของผู้ปฏิบัติธรรม, องค์กรทางพระพุทธศานา และพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาโดยทั่วไป ให้เป็นหนึ่งในสถานปฏิบัติธรรมที่จัดให้มีการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาอันถูกต้องตามหลักคำสอน อันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตมาโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับการประกาศให้เป็นสถานปฎิบัติธรรมดีเด่นจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถึง ๒ ครั้ง จึงทำให้จำนวนของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดดุสิดารามฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางวัดไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและการทำกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ท่านเจ้าอาวาสจึงมีดำริให้จัดสร้าง อาคารปฏิบัติธรรม ๓ ชั้นขึ้น ทั้งนี้ให้จัดสร้างอาคารเป็นแบบเรียบง่าย ด้วยหลัก “ฐาน สติ วิปัสสนา อาศรม" คือ ชั้นที่ ๑ (ฐาน) เป็นโถงโล่งเพื่อการพักผ่อนอิริยาบถ พบปะเสวนาธรรมของสงฆ์ และคฤหัสถ์, ชั้นที่ ๒ เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจต่างๆ ทางศาสนา และชั้นที่ ๓ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ ท่านที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสร้างกุศลได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการสละทรัพย์เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม หรือติดต่อเพื่อบริจาคทรัพย์ได้ที่วัดโดยตรง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๔๒๔ ๖๑๖๘

อนึ่ง ทางวัดขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ได้ร่วมสละทรัพย์เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ขอผลบุญนี้ค้มครองรักษาให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปทั้งในทางโลกและทางธรรม

#

ที่มา-วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง

ด้วยดำริของพระเทพสิทธิมุนี เจ้าอาวาสวัด ที่จะให้มีการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าปฏิบัติที่มีมากขึ้น และเพื่อใช้ในกิจกรรมทางศาสนา ทางวัดจึงเห็นสมควรให้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง ๘ ปาง และวัตถุมงคล เพื่อจัดหาทุนในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนี้ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ และเนื่องจากเป็นการสร้างพระครั้งแรก ทางวัดจึงได้เปิดพระอุโบสถเก่าแก่ที่ไม่ได้เปิดใช้งานมากว่า ๑๐๐ ปี และทำพิธีขอพลีมวลสารจากฐานชุกชีของพระพุทธรูปเก่าแก่ในโบสถ์มหาอุตม์ที่มีอายุกว่า ๒๐๐ ปีมาเพื่อจัดทำพระพุทธรูปและพระผงรุ่นแรกของวัด เพื่อให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้นำไปบูชาพร้อมกับร่วมสร้างกุศลในสร้างอาคารปฏิบัติธรรมในคราวนี้

รายละเอียดพระบูชาประจำวัน

พระประจำวันทั้ง ๘ ปาง มีขนาดสูง ๒๑ นิ้ว เนื้อโลหะมงคล มีทั้งแบบปิดทอง และลมดำ ผลิตจำนวนอย่างละ ๕๐ องค์

พิธีเททองหล่อพระ

วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีบวงสรวง-ประกาศ-บูชาเทพยดา เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีเททองหล่อพระประจำวัน ๘ ปาง ทั้ง ๘ องค์ หน้าตัก ๒๙ นิ้ว สูง ๑.๘ เมตร ณ มณฑลพิธีลานวัดดุสิดารามวรวิหาร เพื่อประดิษฐาน ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร และขนาดสูง ๒๑ นิ้วสำหรับบูชา โดยประธานฝ่ายฆราวาส โดย พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ หัวหน้า คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา, พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันทำพีธี เททองหล่อพระประจำวันทั้ง ๘ ปาง

พิธีพุทธาภิเษก

วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ฯพณฯ ท่านพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอ่านพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะภาค ๑๘ เวลา ๑๘.๓๙ น. ฯพณฯ ท่านพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ทำพิธีเบิกเนตรพระประจำวันทั้ง ๘ ปาง

เวลา ๑๙.๐๐ น. ฯพณฯ ท่านพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ มณฑลพิธีพุทธาภิเษกพระบูชาประจำวันและวัตถุมงคล วิหารภุมรินทร์, พระสงฆ์เจริญ พระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปะวัตนสูตร

การสั่งจอง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสั่งจองหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 088 959 5256, 081 615 0255, 085-978 5623 และ 087 083-2846 ทั้งนี้ปัจจัยที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ทางวัดจะนำไปใช้ในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ๓ ชั้น เสนาสนะ และกุฏิที่พักสงฆ์วัดดุสิดารามวรวิหาร

ขออานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้มีส่วนร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ เพียบพร้อมด้วยเบญจพิธพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ และเจริญในตำแหน่งหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

#

การให้ทานถือเป็น ๑ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อันพุทธศาสนิกชนพึงกระทำ เพื่อความสุขความเจริญอันเป็นผลจากการได้กระทำกรรมดีอยู่เป็นนิจ ดังคำบาลีที่ว่า

“อาจียติ ปุนปฺปุนํ กรียตีติ อาจิณฺณํ
“กรรมใดที่บุคคลสั่งสมไว้ กระทำไว้บ่อย ๆ กรรมนั้น ชื่อว่า อาจิณกรรม"

เมื่อท่านได้ทำความดีทุกวันก็จะเกิดระลึกถึงความปิติยินดีในกรรมที่ได้ทำไว้ ดังนั้นการร่วมสะสมบุญด้วยการใส่บาตรทุกวัน กับโครงการ “บาตรออมบุญ" จึงทำให้กรรมฝ่ายดีนั้นมีกำลังแรงขึ้นนำพาจิตใจของผู้กระทำให้เจริญและ เปี่ยมด้วยความสุขยิ่งขึ้น


ขออนุโมทนา