สาธิต การเดินจงกรม

การเดินจงกรม และนั่งสมาธิ คือการปฏิบัติธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติได้มีเวลาอยู่กับกายและใจของตัวเอง แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่หากฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และถูกต้องตามความเป็นจริง คือเห็นกายและจิตที่ทำงานสอดคล้องกันอย่างแท้จริง ก็จะได้ประโยชน์อย่างมากต่อผู้ปฏิบัติเอง และหากผู้ใด สามารถน้อมนำเอาข้อธรรมต่างๆ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน มาประกอบเข้าในการปฏฺิบัติ และฝึกฝนด้วยการนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงเป็นประจำวัน ก็จะยังประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติ ทำให้เจริญงอกงามทั้งในทางโลก และทางธรรม สำหรับการเดินจงกรมนั้น ท่านกล่าวไว้ว่ามีประโยชน์ดังนี้

สามารถเดินทางไกลได้ทน
บำเพ็ญเพียรได้ทน คือสามารถนั่งสมาธิได้นาน
ผู้เดินจงกรมประจำมักไม่ค่อยเจ็บป่วย
ช่วยให้อาหารที่รับประทานเข้าไปย่อยง่าย
การเดินจงกรมทำให้จิตนิ่งอยู่ได้นาน ไม่ฟุ้งซ่าน
ด้วยเห็นประโยชน์ของการเดินจงกรมเช่นนี้ พระเดชพระคุณท่านพระเทพสิทธิมุนี เจ้าอาวาส จึงได้อนุเคราะห์แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ด้วยการสาธิตการเดินจงกรม ตั้งแต่ระยะที่ ๑ ถึง ระยะที่ ๖ รวมถึงการนั่งสมาธิด้วย ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จากวีดีโอที่ได้จัดทำไว้ดังนี้

อย่างไรก็ตามการปฏิบัติธรรมนั้น เพื่อไม่ให้เสียเวลาเปล่า โดยเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ ควรได้รับคำแนะนำชี้แนะจากผู้รู้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้หากท่านมีความสนใจในการปฏิบัติธรรม โปรดติดต่อวัดดุสิดารามวรวิหารเพื่อเข้ารับการอบรมได้