ประวัติและลำดับของเจ้าอาวาส

ประวัติและลำดับของเจ้าอาวาส

เท่าที่สืบทราบได้ตามเอกสาร คือ
พระโพธิวงศ์ (เกิด) เป็นเจ้าอาวาสในสมัยปลายรัชกาลที่ ๓ และต่อมาในรัชกาลที่ ๔ แต่ต่อจากพระโพธิวงศ์ จะมีเจ้าอาวาสอีกกี่รูปไม่ทราบ ส่วนที่ทราบได้แน่นอนมีดังต่อไปนี้

๑. พระปัญญาคัมภีร์เถร ชาติภูมิไม่ปรากฏ

๒. พระครูสังวราธิคุณ (ยอด) เป็นผู้รักษาการชาติภูมิไม่ปรากฏ

๓. พระญาณสมโพธิ (พรหม) เปรียญ ๕ ประโยคสำนักวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครชาติภูมิอยู่จังหวัดหนองคาย ย้ายจากวัดมหาธาตุ มาเป็นเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ ตั้งแต่ครั้งยังเป็นเปรียญ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่พระญาณสมโพธิ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๖ ลาสิกขาบท พ.ศ.๒๔๖๔

๔. พระวิเชียรมุนี (ปุญญสุวณโณ บุญ) เปรียญ ๔ ประโยค เกิด ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๒๘ บิดาชื่อขุนนิคาม บำรุง (ทองคำ ศรีคาม) มารดาชื่อเขียว ชาติภูมิอยู่บ้านใหม่ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ณ วันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๔๘ พระอธิการเนียม เป็นพระอุปัชฌายะ พระอธิการทอง เป็นกรรมวาจาจารย์ พระครูแดง เป็นอนุสาวนาจารย์ เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดประชาธิการาม จังหวัดพังงา เจ้าอาวาสวัดเก็ตโฮ่ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๔๕๗ ย้ายเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ในสำนักเรียน วัดมหาธาตุ สอบไล่ได้เป็นเปรียญแล้ว ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ ตำบลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี พ.ศ.๒๔๖๔ ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสพระอารามนี้แต่ครั้งยังเป็นเปรียญ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่พระวิเชียรมุนี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๖ เป็นพระอุปัชฌายะ พ.ศ.๒๔๗๑ ลาสิกขาบท พ.ศ.๒๔๗๖

๕. พระประสิทธิวีริยคุณ1 (ธญญาโภ สุง) เปรียญ ๖ ประโยค น.ธ.เอก เกิด ณ วันเสาร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปี มะโรง ตรงกับวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๔๗ บิดาชื่อเลื่อน มารดาชื่อหว้าน ชาติภูมิที่อยู่บ้านค่าย ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๔๖๒ ที่วัดวิเศษการ ตำบลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี พระวิเชียรมุนีครั้งยังเป็นเปรียญ เป็นพระอุปัชธายะ พ.ศ.๒๔๖๔ ย้ายมาอยู่ที่ พระอารามนี้ พ.ศ.๒๔๖๖ สอบได้ได้เปรียญ ๓ ประโยค อุปสมบทที่พระอารามนี้ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๔๖๗ สมเด็จพระวันรัต (เขมจารี เฮง) ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์ เป็นพระอุปัชฌายะ พระเทพสุธี (กิตติสาโร สวัสดิ์) ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระญาณสมโพธิ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระพิมลธรรม (ฐานทตโต ช้อย) ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ เป็นพระศรีสมโพธิเป็นอนุสาวนาจารย์ พระประสิทธิวีริยคุณ ได้ปกครองพระอารามนี้มาแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ จนถึงสมัยปัจจุบัน2 ได้รับตำแหน่งหน้าที่และสมณศักดิ์ ดังนี้
ช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้รับสถาปนาเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ “พระวิสุทธิวงศาจารย์"
ช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น “พระธรรมวิสุทธาจารย์
ช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ ได้รับพระบัญชาให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการาม
๑ กรกฎาคม ๒๕๗๖ เป็นผู้รักษาการ
๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๘ เป็นผู้รั้งเจ้าอาวาส
๒๖ ธันวาคม ๒๔๗๘ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘ เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
๑ มีนาคม ๒๔๘๐ รับสมณศักดิ์เป็นพระครูดุสิตธรรมคุณ
๑ มีนาคม ๒๔๘๔ รับสมณศักดิ์เป็นพระประสิทธิวีริยคุณ
1 พระประสิทธิวีริยคุณ ชื่อ สกุลเดิม คือ สุง อารมณ์ ภายหลังย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม หลังสุด ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระวิสุทธิวงศาจารย์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ มรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๓๔
2 พ.ศ.๒๕๐๒

๖. พระธรรมญาณมุนี ป.ธ.8 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม ชื่อ พระธรรมญาณมุนี ฉายา มนุญฺโญ อายุ ๙๑ ปี พรรษา ๗๐ วิทยฐานะ ป.ธ.๘ วัดดุสิดาราม วรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗ สถานะเดิม ชื่อ “วรรณ” นามสกุล “เวชพราหมณ์” เกิดวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๗ ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีขาล ณ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ “แย้ม” มารดาชื่อ “ทิม” นามสกุล “เวชพราหมณ์” บรรพชา วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๗ ปีมะแม ณ วัดอัมพวัน ตำบลมะเดื่อหวาน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการอ่ำ ปุณฺโณ วัดอัมพวัน ตำบลมะเดื่อหวาน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุปสมบท วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๘ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน ณ วัดบางน้ำจืด ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระอุปัชฌาย์ พระครูยุตตโกฐยติกิจ(เนียม) วัดบางน้ำจืด ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระกรรมวาจาจารย์ พระครูรัตนวิมล(แบน) วัดอินทาราม ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎฺร์ธานี พระอนุสาวนาจารย์พระอธิการชู ฉนฺทเสวี วัดอัมพวา ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗. พระธรรมวชิรเวที (เก้าเอก อุตฺตมชาโต) ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.

๗.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑.เจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
๒.เจ้าคณะภาค ๑๘ ปกครองดูแลคณะสงฆ์ ๖ จังหวัดประกอบด้วย จังหวัด พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

๗.๒ สถานะเดิม
นามเดิม: บุญสิน ขุนอุดม
เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๙๔ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๕ ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร บิดาชื่อสาย มารดาชื่อนิจ ขุนอุดม
บรรพชา: วันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดหงษ์ปิยาราม ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
พระอุปัชฌาย์: พระครูสุพรตประสาธน์ (ผิน ปณฺฑิโต) วัดเขาแก้ว จังหวัดชุมพร
อุปสมบท: วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๗ ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอน้อย กรุงเทพมหานคร
พระอุปัชฌาย์: พระธรรมญาณมุนี (ขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ "พระวิสุทธิโสภณ") วัดดุสิดาราม วรวิหาร
พระกรรมวาจาจารย์: พระมหายอด ปุญฺญวนฺโต ป.ธ.๙ ผจล. วัดพระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี (ขณะนั้นอยู่ที่วัดดุสิดารามวรวิหาร)
พระอนุสาวนาจารย์: พระมหานุกูล ญาณคุโณ ป.ธ.๘ จอ. อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี วัดประเดิม (ขณะนั้นอยู่ที่วัดดุสิดารามวรวิหาร)

๗.๓ วุฒิการศึกษา
๑. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านสลุย ต.หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร ๒. สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม
๓. สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม พ.ศ. ๒๕๒๓
๔. ปริญญาโท (M.A.) จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศ อินเดีย พ.ศ. ๒๕๒๖
๕. สำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาบาลีพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศ อินเดีย พ.ศ. ๒๕๒๘

๗.๔ งานการปกครอง
๑. พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดดุสิดาราม วรวิหาร
๒. พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
๓. พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๗
๔. พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
๕. พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๗ (สมัยที่ ๒)
๖. พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๖
๗. พ.ศ. ๒๕๕๒ (วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.) ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดุสิตดาราม วรวิหาร
๘. พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นรองเจ้าคณะภาพ ๑๖ (สมัยที่ ๒)
๙. พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ ปกครองดูแลคณะสงฆ์ ๖ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

๗.๕ งานสอนและบรรยายพิเศษ
๑. เป็นอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายการศึกษาทั้งแผนกธรรมและบาลีสำนักเรียนวัดดุสิดาราม วรวิหาร
๒. เป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร,สำนักศาสนศึกษาวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี
๓. เป็นวิทยากรในการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี และสถาบันราชภัฏภูเก็ต (มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต)
๔. เป็นประธานวิทยากร ในการฝึกอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงในเขตปกครอบภาค ๑๗ ณ วัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต
๕. เป็นวิทยากรประจำในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖. เป็นวิทยากรประจำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของกองบัญชาการทหารสูงสุด
๗. เป็นวิทยากรในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรึอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๑
๘. เป็นวิทยากรในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์จังหวัดสระปุรี ณ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๔๔
๙. เป็นวิทยากรในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับเจ้าอาวาสแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองหนใต้ ณ วัดชัยมงคล จังหวัดสงขลา
๑๐. เป็นวิทยากรในการถวายความรู้เรื่อง “จิตตภาวนา" ให้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ณ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี
๑๑. เป็นวิทยากรในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์ภาค ๑ ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
๑๒. เป็นวิทยากรในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระสังฆาธิการ ณ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา จังหวัดราชบุรี
๑๓. เป็นวิทยากรในการบรรยายธรรมนำพระนวกะ ในเขตพระโขนง-สวนหลวง-คลองเตย-ประเวศ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

๗.๖ งานการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑. เป็นอาจารย์ประจำวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
๒. เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
๓. เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
๔. เป็นวิทยากรประจำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ จังหวัดนครปฐม

๗.๗ งานการเผยแผ่
๑. เป็นผู้แสดงธรรมเทศนาประจำวันพระ วัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
๒. เป็นผู้ให้การอบรม-บรรยายธรรม-นำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัดตันตยาภิรม จังหวัดตรัง, ศาลาปฏินิสสัคโค วัดลัฏฐิวนาราม วัดเทพวนาราม วิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรมแรมเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต, โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง, วัดคงคาภิมุข จังหวัดพังงา, วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี, วัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วัดพระธาตุทรายทอง จังหวัดลำพูน, วัดพระธาตุศรีจอมทอง และบ้านวังน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่, บ้านสวน จังหวัดอุบลราชธานี, ฮอลิเดย์ปาร์ค เขาใหญ่, และบ้านกรินชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาในวันพระและวันอาทิตย์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปีละ ๒ ครั้ง

๗.๘ งานในตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๗
๑. จัดอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระสังฆาธิการในเขตปกครองภาค ๑๗ ตามที่เจ้าคณะภาคมอบหมาย ณ วัดนาคาราม จังหวัดภูเก็ต และศูนย์พัฒนาจิตเฉริมพระเกียรติ ศาลาปฏินิสสัคโค หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต
๒. จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ตามที่เจ้าคณะภาคมอบหมาย ณ วัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต
๓. ออกตรวจการตามที่เจ้าคณะภาคมอบหมาย ในเขตปกครองเป็นประจำ
๔. ร่วมกับเจ้าคณะภาคทุกครั้ง ในการจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับวัดในเขตปกครอง

๗.๙ งานพิเศษ
๑. เป็นกรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
๒. เป็นกรรมการตรวจชำระหนังสืออรรถกถา ภาษาบาลี ฉบับสยามรัฐ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
๓. เป็นกรรมการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นภาษาไทย
๔. เป็นกรรมการประสานงานศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๕. เป็นกรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

๗.๑๐ สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๙ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๙) ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระศรีสิทธิเมธี”
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชวรมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพสิทธิมุนี ศีลาจารดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"

พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ "พระธรรมวชิรเวที ศรีพิพัฒนโกศล โสภณภาวนานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"