ธรรมศึกษาชั้นตรี

ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการเข้าอบรมศีลธรรม จริยธรรมและสอนธรรมศึกษาตามสถานศึกษาต่าง ๆ โดยมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป สนใจกิจกรรมของศูนย์ฯ เป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เนื่องด้วยงานเผยแผ่ธรรมของศูนย์พระสงฆ์ฯ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี จึงทำให้การพิมพ์หนังสือคู่มือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ทางศูนย์ ฯ จึงได้ จัดทำคู่มือธรรมศึกษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้สามารถเรียนรู้ศัพท์ธรรมะจนเข้าใจ ขยายเนื้อหาธรรมะได้อย่างถูกต้องตลอดทั้งนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดพิมพ์คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรีขึ้น โดยได้รับความอุปถัมภ์จากญาติโยม บริษัทห้างร้านและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

อนึ่ง คู่มือธรรมศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป้นแนวทางการเรียนการสอนธรรมศึกษาของศูนย์ฯ และเผยแผ่ไปตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมกับศูนย์ฯ เปิดสอนธรรมศึกษา การจัดพิมพ์ครั้งนี้ อาจมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอยู่บ้าง หากท่านผู้เห็นข้อผิดพลาด กรุณาช่วยให้คำแนะนำมายังศูนย์ฯ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในคราวจัดทำครั้งต่อไป

คำอนุโมทนา จาก พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เมื่อ 30 มิถุนายน 2546
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา (ธ.ศ.ตรี) ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
สารบัญเนื้อหาของหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี
ตารางการเรียนการสอนธรรมศึกษาตรี โดย... ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี